POLITÍCA DE PRIVACIDAD - Restaurant Marejol

EL MAREJOL
restaurant vilanova marejol peix
ES  EN
ES  EN
ES  EN
ES  EN
¡¡ BONES
   FESTES !!
¡¡ BONES
   FESTES !!
¡¡ BONES
 FESTES !!
MAREJOL
Aneu al Contingut
POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓN LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), RESTAURANT MAREJOL manifesta que el domini wwww.restaurantmarejol.com és propietari de RESTAURANT MAREJOL, amb CIF B-63011381, i domicili a Passeig Ribes Roges, 35, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
 
Que RESTAURANT MAREJOL consta inscrita en el Registro Mercantil de ...................., en el tom ...., full ..., fulla número ..................
 
RESTAURANT MAREJOL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareix en les seves pàgines.
 
Amb els límits establerts a la llei, RESTAURANT MAREJOL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de RESTAURANT MAREJOL estan elaborats per professionals de forma qualificada per a l’exercici de la seva professió. En canvi, els continguts i informació no vinculen a la suspensió, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, es tracta de merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
 
Las pàgines de Internet de RESTAURANT MAREJOL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, això no pot assumir responsabilitats pel contingut que pot aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i el resta de continguts inclosos en aquest lloc web son propietat exclusiva de RESTAURANT MAREJOL o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment express de RESTAURANT MAREJOL.

PROTECCIÓ DE DATES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autorització a les dades personals facilitades a través del formulari de contacte fins i tot incorporat al fitxer Contactes responsabilitat de RESTAURANT MAREJOL i domicili a Passeig Ribes Roges, 35, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i atendre la seva petició. Aquests dades no seran transmesos a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es captaren.
 
Així mateix, aquells facilitats en els formularis de registre, seran incorporats en el fitxer de clients responsabilitat de RESTAURANT MAREJOL i domicili a Passeig Ribes Roges, 35, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els clients i tots els processos de compra. Aquests dades seran transmesos a les autoritats competents i seran conservats durant el pla de 5 anys.
 
En qualsevol cas es pot indicar la revocació del consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament i oponent-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticiones deuran realitzar-se en Passeig Ribes Roges, 35, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), o restaurantmarejol@restaurantmarejol.com
 
Així mateix també es pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.
 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Aquesta web és propietat de RESTAURANT MAREJOL Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de RESTAURANT MAREJOL són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per RESTAURANT MAREJOL per les seves societats filials i / o dominades per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de RESTAURANT MAREJOL l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de RESTAURANT MAREJOL.
RESTAURANT MAREJOL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari d'el suport en el qual el programari és gravat. RESTAURANT MAREJOL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

¡¡ Gràcies per visitar-nos !!
Restaurant Marejol
Passeig de Ribes, 35 / 08800 Vilanova i la Geltrú (Bcn)
Tel. 938155682
restaurantmarejol@restaurantmarejol.com  

RESTAURANT MAREJOL
Restaurant Marejol
Passeig de Ribes, 35 /  08800 Vilanova i la Geltrú (Bcn)
Tel. 938155682
restaurantmarejol@restaurantmarejol.com  

Restaurant Marejol
Passeig de Ribes, 35 / 08800 Vilanova i la Geltrú (Bcn)
Tel. 938155682
restaurantmarejol@restaurantmarejol.com  

Retorn al contingut